O třech přadlenách

29. dubna 2007 v 9:54 | sluneční zahrada |  Klasické pohádky
Byla jedna chudá vdova a měla jen jednu dceru, a té říkali Liduška. A že neměly žádných polí, ba ani jedinké kravičky, živily se přádlem. Liduška byla sice velmi hezké a způsobné děvče, ale měla od sebe tu chybu, že byla náramně líná a kdykoli měla sednouti ke kolovratu, dala se vždycky do pláče, a když ji matka přece k tomu přivedla, nestálo to její přádlo ani za řeč. Jednou to ale matku již omrzelo, i rozhněvala se a dala jí pohlavek. Tu se dala Liduška do náramného pláče a nářku, až to bylo venku na tři hony slyšeti.
V tu chvíli jela právě okolo královna, a když ten hrozný pláč uslyšela, dala zastaviti, slezla z vozu a vešla do chaloupky, neboť se domnívala, že se tam nějaké neštěstí stalo. A když viděla Lidušku tak žalostně plakati, ptala se jí: "Copak ti je, mé zlaté dítě?"
"Ach ouvej! maminka mě bila!"
Královna se obrátila k matce a pravila: "Pročpak biješ to ubohé děvče?"
Matka se zarazila a nevěděla, co hned na to odpovědíti, neboť se za to před královnou styděla, že dcera její je tak líná.
"Ach, milostivá paní královno! mám s tou holkou nesmírný kříž, neboť mi nechce nic jiného do ruky vzíti, nežli to přádlo, a seděla by při kolovratu celé dni a celé noci. A dnes jsem se již na to rozzlobila a dala jsem jí pohlavek, a proto tak náramně pláče."
Královně se to děvče velmi zalíbilo, neboť byla veliká milovnice přádla. I pravila k matce: "Já vám povím, matko, když vaše dcera tak ráda přede, dejte mně ji s sebou, já se o ni postarám. Já mám doma v zámku dosti překrásného lenu a když bude u mě tak pilná jako doma, slibuji, že toho nebude litovat."
Matka byla tomu ze srdce ráda, a královna vzala hned dceru s sebou a odvezla ji do svého zámku.
Když do zámku přijely, vzala královna Lidušku za ruku a vedla ji do třech pokojů. Ty byly plny lenu, od podlahy až do stropu, a ten byl tak krásny, že se lesknul jako stříbro a zlato, a tak měkounký, jako napředené hedbáví. I pravila královna k děvčeti: "Buď jen pilná, má zlatá dceruško, a když mi všecek ten len spředeš, dám ti svého syna za manžela, a budeš královnou."
Nato dala královna přinésti drahý, překrásný kolovrat, ten byl ze slonové kosti a pera na něm byly zlaté, a k tornu velikánský koš civiček ze žluté, voňavé třtiny, a nechala ji v tom jednom pokoji s lenem samotnou.
Když královna odešla, sedla si Liduška k oknu a data se do žalostného pláče, nebo kdyby sto let, od rána do večera, a od večera zas až do rána pilně předla, nebylo by ji lze všecek ten len sepřísti, co ho tu bylo. A copak teprv ona, kteráž i beztoho tak nerada předla! I seděla tedy a plakala celou noc, a druhý den až do poledne, a nehnula ani rukou ani nohou.
Když byla poledne, přišla se královna podívat, moc-li již Liduška upředla, a velmi se tomu podivila, vidouc, že nebylo lenem ještě ani hnuto. Liduška se ale vymlouvala tím, že se jí po mamince nesmírné stejskalo, a že pro pláč ničeho do rukou ani vzíti nemohla. Královna tomu uvěřila, těšila ji a pravila: "Nestejskej si nic, má dceruško! A bud jen zejtra zato tím pilnější, abys mého syna dostala a byla královnou." Když odešla, Liduška si zase k oknu sedla, koukala se ven, vzdychala a nedělala zas ničeho až do večeru, a zejtra zas ničeho až do poledne.
O poledni přišla královna a podivila se ještě více, a zamračila čelo, vidouc, že se Liduška potud ještě ani přádla nedotkla. Liduška se ale zase vymluvila tím, že jí po tom včerejším velikém pláči náramné hlava rozbolela, a že proto nemohla ničeho dělati. Královna byla tím sice spokojena, když ale odcházela, pravila: "Již je čas, abys, Liduško, pracovati začala, chceš-li dostati mého syna a býti královnou!"
Ten den až do večera, a druhý den ráno bylo zase tak jako ponejprv a podruhé: Liduška si kolovratu zase ani nevšimla, ale seděla u okna a koukala ven. Když již bylo poledne, otevřela královna dveře, a když viděla, že Liduška zase zahálela, rozhněvala se velice a pravila: "Slyšíš, Liduško, dnes je to již naposledy! Jestliže zejtra nebude ještě ničeho upředeno, nejen že syna mého již nikdy nedostaneš, ale dám tebe ještě zavříti do tmavé věže, kde je plno žab, hadů a štírů, a nechám té tam umříti hladem, abys mě více nepodváděla a nezahálela." Nato se královna od ní zlostně obrátila, bouchla dveřmi a odešla.
Tu bylo teprve Lidušce ouzko! Studený pot se jí vyrážel na čele, když si na zejtřek pomyslila. Co měla dělati? Nadíla si tedy kůžel, sedla ke kolovrátku a počala přísti. Ale jakpak jí bylo možná přísti, když byla tak náramně líná. I nechala tedy zase přádla, postavila se k oknu a plakala hlasem, až jí srdce usedalo, až do samého večera.
Tu najednou zaklepal někdo na okno, a když se Liduška ohlídla, viděla venku ,státi tři staré ošklivé babice. Ta jedna měla dolejší pysk tak veliký, že ji až přes bradu visel, ta druhá pak měla u pravé ruky tak široký palec, že jí celou dlaň zakrýval, a ta třetí, ta měla zase pravou nohu až kupodivu tak rozšlapanou, jako by ji byl cepem rozmlátil. Když je tak Liduška spatřila, náramně se jich ulekla a čerstvě od okna uskočila. Ale ty tři babičky se na ni přívětivě usmívaly a kejvaly rukama, aby jen okno otevřela a aby se jich nic nebála.
"Dobrý večer, krásná panenko!" pravily, "pročpak tak přežalostně pláčeš?"
Liduška si dodala srdce a odpověděla plačtivým hlasem: "Ach jakpak nemám smutná plakati a sobě naříkati, když mám všecek ten len, co ho tu v tom pokoji vidíte, a ještě dva takové pokoje plničké, od země až do stropu, sepřísti!" Tu vypravovala babičkám všecko, co se jí přihodilo, i také to, že jí královna slíbila, až ten len všecek sepřede, že jí dá svého syna za manžela a že bude královnou. "Ale copak je mi to platné," doložila, "když ho ani do smrti sepřísti nemohu.
Babičky se usmívaly a pravily: "Víš-li co, panenko, jestli nám připovíš, že nás pozveš na svatbu, a že nás u stolu vedle sebe posadíš, a že se před hosty za nás nebudeš styděti, tedy ti všecek ten len sepředem, dřív nežli se naděješ."
"I všecko, všecko vám udělám, co jen chcete," odpověděla Liduška radostně, "jenom se honem do toho dejte."
Tu vlezly ty tři babicky oknem do pokoje, poslaly Lidušku spát a daly se do toho milého lenu. Ta s tím širokým palcem táhla vlákno, ta s tím dlouhým pyskem ho polízala a hladila a ta s tou placatou nohou šlapala na podnožku a točila kolem, i šlo jim to jako když prší. A když ráno počalo svítati a Liduška vstala, viděla velikánskou hromadu krásné, rovné a tenounké příze na civičkách, až se srdce smálo, a v lehu již takovou díru, že se pohodlně do ní schovati mohla. Tu daly ty babičky Lidušce spánembohem, přislíbily jí, že navečír zase přijdou, a v tichosti oknem odešly.
V poledne přišla se královna podívat, jestli Liduška zase nezahálela. A když spatřila tu hromadu překrásné příze, podivila se velmi, čelo se jí vyjasnilo, i pochválila Lidušku za její pilnost.
Jak se večír šeřiti počalo, stály již babičky zase u okna a děvče jim s radostí otevřelo. A tak to bylo každou noc: večír přišly, a rána zase odešly, a co zatím Liduška spala, ubývalo v pokoji lenu pořáde víc a více, až byl konečně ten jeden pokoj docela prázdný. A pokaždé, když se v poledne královna přišla podívat, mnoho-li zase Liduška napředla, nemohla se dosti nadiviti té krásné přízi a Lidušku nachváliti za její pilnost, a často říkávala: "Mé zlaté dítě! jak jsem já ti dělala křivdu!"
Již se daly babičky i do druhého pokoje, a již byl pomalu i tento vyprázdněn, tu počala královna dělati přípravy k svatbě. A když již bylo i v třetím pokoji lenu namále, děkovala Liduška srdečně babičkám, že jí tak pomohly, a babičky jí pravily: "Jenom nezapomeň, panenko, na to, cos nám slíbila, a uhlídáš, že budeš tomu ráda."
A když byl již všecek ten len ze všech tři pokojů až na poslední vlákno vypředen, bylo již také všecko k svatbě připraveno, a mladý král měl veliké potěšení ze své mladé, krásné a pilné nevěsty, a řekl jí "Žádej ode mne, co chceš, a všecko obdržíš."
Tu si vzpomněla Liduška na ty tři babičky a pravila: "Mám doma tři staré tetičky, jsou sice velmi chudé, ale udělaly mně mnoho dobrého, dovol, abych je pozvala na svatbu." A mladý král i královna dali k tornu své povolení.
A když bylo již v den svatební a hosti chtěli sedati za stoly, tu se najednou otevřely dveře a ty tři babičky, po starodávnu až kupodivu směšně oblečeny, vyhrnuly se do pokoje. Jak je nevěsta spatřila, hned jim běžela vstříc a přivítala je radostně: "Vítám vás, mé milé tetičky! vítám vás! pojď'te a posaďte se tu za stolem vedle mne."
Hosti hleděli jeden na druhého a byli by se dali rádi do hlasitého smíchu, kdyby se byli nebáli krále, a král i královna začervenali se jako pivoňka, ale nesměli Lidušce ničeho říci, protože jí k tornu dali své povolení.
Když bylo při obědě, kladla Liduška sama babičkám jídla na talíře, nalívala jim pití a pobízela je: "Jezte a píce, mé milé tetičky! Vy jste mně velmi mnoho dobrého udělaly."
A když již bylo po obědě a hosti vstávali od stolu, přistoupil mladý král k té první babičce s tou širokou nohou a ptal se jí:,Ale prosím vás, milá babičko! od čehopak máte tak širokou nohu?"
"Od předení, panáčku, od předeni."
I šel k té druhé babičce s tím placatým palcem: "Ale řekněte mně, milá babičko? od čehopak máte tak placatý palec?"
"Od předení, panáčku, od předení."
I obrátil se k té třetí babičce s tím dlouhým pyskem až přes bradu a řekl jí: "Ale milá babičko! od čehopak vy máte tak dlouhý pysk?"
,,Od předení, panáčku, taky od předení," odpověděla babička.
Když to ten mladý král uslyšel, ulekl se toho náramně, a hned tu nařídil své krásné paní, aby se mu do smrti více žádného přádla nedotýkala, aby taky nedostala takovou placatou nohu a takový široký palec a tak ošklivý pysk až přes bradu.
Zatím se ty tři babičky z pokoje ztratily, a žádný nevěděl, kam se poděly. Ale Liduška, kdykoli si potom na ně vzpomněla, pokaždé je v duchu žehnala, a také jakživo žádná manželka tak ráda a věrně nezachovávala, co manžel nařídil, jako mladá královna tu královu zápověd'.
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (961)
Zobrazit starší komentáře

901 celinaec2 celinaec2 | E-mail | Web | 4. září 2018 v 9:29 | Reagovat

Modish bare pictures  
http://futanari.porndairy.in/?breonna
  erotic figurines erotic sculptures adult toys erotic chair erotic reading

902 Иван Иван | E-mail | Web | 7. září 2018 v 8:24 | Reagovat

Перезвоните по номеру 8(495) 230-10-78 Иван.

903 samuelhi2 samuelhi2 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 19:30 | Reagovat

New available porn area  
erotic christmas erotic ideas erotic moments erotic strangle erotic java games    
http://ebony.net.erolove.in/?josie  
  free adult cartoons erotic calendars erotic parties romantic erotic books erotic circus

904 Douglaslex Douglaslex | E-mail | Web | 9. září 2018 v 0:24 | Reagovat

good day all    -- http://sports2.com

905 nolaqt2 nolaqt2 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 20:51 | Reagovat

My up to date entanglement outline:
http://leola.post1.telrock.org

906 Merryclouh Merryclouh | E-mail | Web | 10. září 2018 v 1:00 | Reagovat

Fleur Diverts The Butler A hot MILF Gia Lesson by Lexi Stone Dido Angel forgeting her loneliness POV Teen Orgy Three starts fucking some random men Miss. Kate Frost learns the lesson from her student Dating Brynn Tyler Beautiful poon This is one amazing jizm fiesta

907 rebeccaig1 rebeccaig1 | E-mail | Web | 11. září 2018 v 6:17 | Reagovat

My mod effect:
http://lacy.web.telrock.net

908 SergioBeids SergioBeids | E-mail | 12. září 2018 v 5:03 | Reagovat

Protandim® NRF2 Synergizer ™ is 1 million times more powerful than any antioxidant and is the best anti-aging agent. http://tkflorida.lifevantage.com There are no such products in the world. Registration in the MLM project LifeVantage is welcome in open countries as the USA, Canada, Australia, Japan, Mexico, Hong Kong, Thailand, to get the best prices for ALL products of the company and the maximum of income for you. For more details - go to the site contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

909 Tomashit Tomashit | E-mail | Web | 13. září 2018 v 9:26 | Reagovat

後宮情色網-優惠多多,紅利集點,AV女優最齊全,天天更新 http://168.av-50.com/

910 ChesterBaf ChesterBaf | E-mail | Web | 13. září 2018 v 16:55 | Reagovat

後宮情色線上影音網 - 中文有碼 中文無碼 番號搜索 http://50-video.com

911 Clydefub Clydefub | E-mail | Web | 14. září 2018 v 15:26 | Reagovat

Юридичні послуги

<a href=http://advocat-dnepr.com.ua/>Правовое сопровождение</a>

912 Georgejug Georgejug | E-mail | Web | 14. září 2018 v 17:07 | Reagovat

Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире выставок «Охота и рыболовство на Руси» впервые прошла 6 февраля 1996 года в столице России - городе Москве и неизменно проводится на ВДНХ.
Два раза в год на ней собирается много официальных гостей и огромное количество посетителей из разных городов нашей необъятной страны. Ведь Россия славится своими охотниками и рыбаками! В мужской компании любителей охоты и рыболовства стали появляться женщины, что очень радует. В выставке принимает участие более 900 российских и иностранных компаний.
Наша выставка – это место, где будут созданы все условия для рекламы и продвижения ваших товаров и услуг, поиска потенциальных партнеров и заключения договоров, привлечения новых покупателей.
В рамках деловой программы выставки, обсуждаются насущные вопросы развития охоты и рыболовства в нашей стране, а так же, проводятся практические занятия, семинары, мастер-классы и презентации новинок рыболовной и охотничьей отраслей.
Организаторы выставки активно сотрудничают с общественными организациями охотников и рыболовов, и совместно проводят ряд соревнований по спортивной ловле рыбы.
На стендах участников выставки проходят интересные мероприятия: демонстрация рыболовных снастей; кинологические консультации;практические советы по регистрации маломерных судов; продажа льготных турпутевок.
Культурно-развлекательная программа выставки включает в себя тематические викторины, конкурсы и дегустацию блюд полевой кухни.
Приглашаем к участию компании и фирмы, чья деятельность связана с  тематикой охоты, рыбалки и активного отдыха. <a href=http://ppv.alipromo.com/ru/hunting.php?hash=ox3l666x7jadw8y4eelzx2p7rhpd994e>А  купить инвентарь и интесесные новинки в можете сдесь</a>

913 calliefq4 calliefq4 | E-mail | Web | 15. září 2018 v 1:02 | Reagovat

Proposal attendant moved:
http://sexy.nurse.sex.adultnet.in

914 Robertgucky Robertgucky | E-mail | Web | 15. září 2018 v 11:51 | Reagovat

極道光碟屋 http://avgood-store.com/

915 MariCausy MariCausy | E-mail | 17. září 2018 v 13:02 | Reagovat

Hello! look at my pictures http://catcut.net/Czvw

916 JackssTus JackssTus | E-mail | Web | 18. září 2018 v 4:06 | Reagovat

Hello, Downloads music club Djs mp3.
Trance/Dance/House/Electro...
http://0daymusic.org

Best Regards,
Robert

917 DavidFup DavidFup | E-mail | Web | 18. září 2018 v 11:45 | Reagovat

продвижение в инстаграм

<a href=http://prodvizhenie-instagram.com/>продвижение инстаграм москва</a>

918 Lesiakexkib Lesiakexkib | E-mail | Web | 19. září 2018 v 14:44 | Reagovat

Because of the way the compensation plan is designed and the fact that the company has such a strong backing, you can promote it with complete confidence."He said the militants were most likely killed in a series of suicide explosions that rocked the militant hideout Tuesday night. <a href=http://www.cheapnfljerseyswholesaleonline.com/>Cheap NFL Jerseys Sale</a>.In recent years

919 StephenmuH StephenmuH | E-mail | Web | 19. září 2018 v 18:36 | Reagovat

SEO,SEO送網站,SEO是什麼,SEO要怎麼做,SEO公司,SEO排名,SEO自然排序,SEO關鍵字優化,GOOGLE排名,搜尋引擎排名,GOOGLE自然排序,無限組關鍵字,關鍵字廣告,網路行銷,網站免費http://tw-seo.com

920 Michaellauby Michaellauby | E-mail | Web | 20. září 2018 v 20:20 | Reagovat

後宮情色線上影音網 - 中文有碼 中文無碼 番號搜索 http://50-video.com

921 malloryyx69 malloryyx69 | E-mail | Web | 23. září 2018 v 4:31 | Reagovat

Free porn pictures    
http://arabgirls.adultgalls.com/?front-jenna
  algonuin college stockings in the kitchen potty movies sex sinhala sex pic

922 SergioBeids SergioBeids | E-mail | 23. září 2018 v 18:36 | Reagovat

Гражданство женщинам из СНГ через Брак. Можно Формальный. Гарантия 100%. Дорого. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

923 SergioBeids SergioBeids | E-mail | 24. září 2018 v 3:18 | Reagovat

В знак особой благодарности  Вы можете заказать Персональную Награду - Орден Человеку,  http://spaszhizny.ru/ который спас Вам жизнь, здоровье и будь он хирургом, терапевтом или онкологом, пожарным, летчиком и т.д. Кроме материльной оплаты он Достоен Видимого знака - Ордена, за спасение жизней.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

924 Vam Vam | E-mail | Web | 24. září 2018 v 15:47 | Reagovat

Hello.  We yield first hgh therapy.

<a href=https://healthgains.com/prp-for-hair/>buy hgh therapy</a>

925 aliciaga3 aliciaga3 | E-mail | Web | 26. září 2018 v 16:01 | Reagovat

Provocative mirror shots    
http://bbw.erolove.in/?phiz_nina
  www sex biz sexy keyra html www.sora aoi sex movie.c0m busty sluts teen mother fuck

926 daisyfn2 daisyfn2 | E-mail | Web | 27. září 2018 v 1:34 | Reagovat

My revitalized folio
http://mew.mew.lentaru.xyz/?entry.yasmin
austrillian porn porn stube mario porn pics hermafradite porn dvd for sale removing my name from porn sites

927 SergioBeids SergioBeids | E-mail | 27. září 2018 v 1:46 | Reagovat

Предлагаю за $10 за месяц 24х7х31 рассылку http://www.1541.ru/cms/reklama.php Вашего объявления на 8 млн. свежих сайтов - это доски объявл., форумы, блоги, WP, гостевые. НЕ почтовая рассылка. Не Спам. Законно. Обучаю желающих за 50 usd  в месяц интернет Рекламе. Опыт 25 лет

928 allanps11 allanps11 | E-mail | Web | 27. září 2018 v 3:21 | Reagovat

My up to date ascend:
http://sesxxxxxxxxx.erolove.in

929 ArthurTig ArthurTig | E-mail | Web | 27. září 2018 v 4:44 | Reagovat

<a href=https://hydra-center18.com/>hydra сайт ссылка</a> - hydra отзывы, hydra

930 SergioBeids SergioBeids | E-mail | 27. září 2018 v 5:56 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox  t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

931 Waynedop Waynedop | E-mail | Web | 28. září 2018 v 1:02 | Reagovat

Hello. And Bye.

932 Energydrets Energydrets | E-mail | Web | 28. září 2018 v 17:01 | Reagovat

<a href=http://energynewlife.ru/>Energy Diet</a>

933 MorrisEvete MorrisEvete | E-mail | 28. září 2018 v 23:29 | Reagovat

В знак особой благодарности Вы можете заказать Персональную Награду - Орден Человеку http://spaszhizny.ru/ который спас Вам жизнь, здоровье и будь он хирургом, терапевтом или онкологом, пожарным, летчиком и т.д. Кроме материльной оплаты он Достоен Видимого знака - Ордена, за спасение жизней.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

934 hopeqq60 hopeqq60 | E-mail | Web | 29. září 2018 v 14:49 | Reagovat

Project servant moved:
http://open.gay.chat.twiclub.in

935 Agustinmox Agustinmox | E-mail | Web | 29. září 2018 v 14:56 | Reagovat

<a href=https://maglid.ru/znachki.html>заказать значок с логотипом</a> - пластизолевые шевроны на заказ, сувенирная продукция с логотипом компании недорого

936 MariaHaubs MariaHaubs | E-mail | Web | 29. září 2018 v 17:40 | Reagovat

Vous ne vous sentez pas concernés par l'hypertension ? Mais êtes-vous réellement sûr d'être à l'abri ? Le Comité Français de Lutte contre l'Hypertension Artérielle a décidé de s'adresser à toutes les personnes âgées de 30 à 55 ans. Chacun, avec des règles de vie simples et des précautions, peut garder sa tension sous contrôle.

On estime à plus de 14 millions le nombre d'hypertendus, dont 7 millions sont sous traitement. 73 % seulement connaissent leur état. Dans la majorité des cas, les causes de l'hypertension restent inconnues. En revanche, certains facteurs peuvent favoriser son apparition : l'âge, l'hérédité, le tabagisme, une mauvaise alimentation.
42 % des 35 à 55 ans ignorent les chiffres de leur tension

Hypertension L'hypertension artérielle permanente est définie lorsque la pression artérielle est à plusieurs reprises supérieure à 140 millimètres de mercure ou mmHg (systole) pour la pression maximale ou supérieure à 90mmHg (diastole) pour la pression minimale (14-9). Cette maladie silencieuse, qui ne se voit pas, ne se ressent pas, est une des principales causes d'attaque cérébrale, d'infarctus, d'insuffisance cardiaque ou encore d'insuffisance rénale !

Dans la loi de Santé Publique de 2004, le Ministère de la Santé s'est fixé comme objectif une baisse de 2 à 3 mmHg de la pression artérielle systolique moyenne des Français d'ici à 2008. Pas moins de 20 000 décès pourraient être évités ainsi que de nombreux infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux.

<a href=https://stophypertensionarterielle.fr/traitement-hypertension/comment-abaisser-lhypertension-arterielle-naturellement/>tension chiffre</a>

tension art&#233;rielle 20 https://stophypertensionarterielle.fr/

937 alfredafx3 alfredafx3 | E-mail | Web | 29. září 2018 v 19:45 | Reagovat

My brand-new ascend:
http://latin.top.50.porndairy.in

938 MatthewGoalt MatthewGoalt | E-mail | Web | 29. září 2018 v 23:09 | Reagovat

<a href=http://lineremont.ru/>ремонт +в новостройке цена +с материалом</a> - ремонт квартир ключ новостройка, Ремонт Клубный дом «Nabokov»

939 NLBizHag NLBizHag | E-mail | Web | 30. září 2018 v 10:28 | Reagovat

<a href=https://nlbiz.ru/>NL International</a>

940 Williambef Williambef | E-mail | Web | 2. října 2018 v 12:00 | Reagovat

後宮情色網-優惠多多,紅利集點,AV女優最齊全,天天更新 http://168.av-50.com/

941 tammietz2 tammietz2 | E-mail | Web | 4. října 2018 v 1:04 | Reagovat

My up to date network contract:
http://mytransdate.sexblog.top

942 Linalew Linalew | E-mail | Web | 5. října 2018 v 21:46 | Reagovat

Мы платим за лайки! - Оплата по требованию!

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе.

Ознакомьтесь с правилами и условиями на нашем блоге: > https://optimdoxod.blogspot.com/ <

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.

943 Rebeccanap Rebeccanap | E-mail | Web | 9. října 2018 v 12:15 | Reagovat

Add me kik -    ASOMPO

<a href=http://myhotmy.com><img src="http://vyfoo.ru/72022b5e308ae172f30660bef78f39c8.jpg"></a>

Add me kik -    ONOMORA
REMUDO
ASOMPO
SOBOMA
BOMOSO

dating sites besides pof
let's talk hook up radio show
chillitickets sikh speed dating
dating with major depression
elove dating site

dating pangalan ng makati
anime dating games
dating my babysitter
catholic singles dating service
ct free dating sites

free dating sites nuneaton
juegos de una cita con justin bieber dating justin bieber;50
david abrams dating jennie garth
portage wi dating
collective dating
hook up fresno
how was radiocarbon dating discovered

is jesse eisenberg dating anyone

944 josephinehn18 josephinehn18 | E-mail | Web | 9. října 2018 v 15:32 | Reagovat

Modern network invent:
http://big.assx.sexgalleries.top

945 Diwainsoype Diwainsoype | E-mail | Web | 10. října 2018 v 21:04 | Reagovat

Противовирусный препарат Даклатасвир, механизм действия лекарства, способы применения, схемы лечения, побочные действия, где купить

946 VincentMaw VincentMaw | E-mail | 12. října 2018 v 23:26 | Reagovat

We insist to use the Indian Cow Products to stay healtier and disease free.
We sells the Indian Cow Products such as A2 type milk, fresh cow milk, Gir Cow Milk, Gir Cow Ghee, Gir Cow Urine, Gau Mutra, Gau Ark, Gau Aasav
and We also can provide you the Indian Cows if you guarantee the safety of Cows.
You can visit us at IndianCow.org

947 Virgiljaw Virgiljaw | E-mail | Web | 13. října 2018 v 5:24 | Reagovat

Доброго времени суток .
Ваш форум мне показался очень привлекательным и перспективным. Хочу приобрести рекламное место для баннера в шапке, за $1500 в месяц. Оплачивать буду через WebMoney, 50% сразу, а 50% через 2 недели. И еще, адрес моего сайта https://kiva-hack.ru - он не будет противоречить тематике?

Спасибо! Напишите о Вашем решении мне в ПМ или на почту boris1977gorbunov@gmail.com

948 shpigTip shpigTip | E-mail | 13. října 2018 v 19:26 | Reagovat

Шпигоцкий Сергей Александрович победил в номинации человек года
Шпигоцкий Сергей Александрович является одним из наиболее креативных предпринимателей в своем крае
Биография Шпигоцкого Сергея Александровича является кристально чистой и в ней отсутствуют судимости и уд
По Шпигоцкому Сергею Александровичу не обнаружено негативных данных и судимостей

949 georgiaju16 georgiaju16 | E-mail | Web | 14. října 2018 v 17:01 | Reagovat

My unruffled protrude:
http://hiv.center.hotblog.top

950 gayzn18 gayzn18 | E-mail | Web | 14. října 2018 v 19:06 | Reagovat

My unruffled engagement:
http://new.sex.scene.hotblog.top

951 UdachaTum UdachaTum | E-mail | Web | 14. října 2018 v 19:48 | Reagovat

<a href=http://workoutinfo.ru>воркаут тренировка</a>

952 Issacboife Issacboife | E-mail | 15. října 2018 v 8:28 | Reagovat

Dear Friends! We are glad to introduce you the new project ETHcapital.org, giving the investors 3.5% per day lifetime. All income will go to your wallet every day automatically (also we have manual withdrawal). Open code smart-contract!

<b>Site:</b> <a href=http://www.ethcapital.org/>http://www.ethcapital.org/</a>
<b>smart-contract: </b><a href=https://etherscan.io/address/0x4a7b59efa94626b5ce4842ced3303ca8afd789ac>https://etherscan.io/address/0x4a7b59efa94626b5ce4842ced3303ca8afd789ac</a>

<font color=maroon><b>About project.</b></font>
Etherium Smart-contracts allows to make confidential transactions and agreements among different anonymous sides without any central authority, law system or outer control unit. They make transaction traceable, clear and inconvertible. EthereumCapital is an new generation investment project, based at Etherium Smart-contract. The code of the contract is opened and accessible for viewing for everyone, who is interested in checking of contract fair. The contract code can only execute integrated functions and cannot be changed or deleted. The smart-contract creator cannot affect to the project work, cannot withdraw funds. All operations can be seen at block chain Etherium. Smart-contract will work automatically while it has favorable balance. For participating you should send appointed amount in Etherium at smart-contract address. Smart-contract will register your wallet address and deposit amount. Therefore every day at 12:00 UTC the smart-contract will send payments to your deposit address at amount of 3.5% of your deposit amount.

<b>Our advantages:</b>

<b>Qualified Smart-contract</b>
Our open code smart-contract can be conducted the audit by yourself  or by specialists.

<b>Project work flow chart</b>
Besides of project creation, we pay special attention to its development, according to that our marketing specialists created Project work flow chart, we are in negotiating process with project developers not only at the CIS, but at the Asia-Pacific region and Europe also.

<b>Strong team</b>
Project team: Programmers, SEO-specialists, marketing specialists

<b>Automatic payments.</b>
For our invertors convenience all income will be paid automatically to their wallets every day once a day, but we can provide service of manual withdrawal at any time.

<b>Optimal income. </b>
We are not trying to entice investors with overpowering percentages and rates and conducted the golden mean at amount of 3.5% per day, that gives maximum income and project lifetime

<b>Investor bonuses</b>
The project has stimulating bonuses for the most active investors

<font color=maroon><b>How to invest:</b></font>
<b>Etherium wallet</b>
To start you will need Etherium wallet. The best way for the mobile devices is Trust Wallet, for desktop devices – MetaMask wallet. You can also use another wallets, such as MyEtherWallet, Jaxx.

<b>To invest ETH for 3.5% per day</b>
To transfer ETH from the wallet to the smart-contact address: 0x4a7B59Efa94626b5Ce4842CEd3303ca8afD789ac any amount from 0.01 ETH, the system will register wallet address of the depositor and automatically will assess every 24 hour the 3.5% of the deposited amount. Don’t forget, that for the transaction payments there should me minimum 0.002 ETH at your account. Recommended gas limits: 300000, actual gas price can be get at  ethgasstation.info
*Not allowed to make transaction from the Exchange house, only from your personal ETH wallet. Otherwise all income will got to the Exchange house.

<b>Auto payments</b>
All investors income are made automatically in ETH every day at 11:00 UTC at amount of 3.5% of invested amount to the smart-contract.
Also you can get income manually at any time, via sending 0 ETH to the smart-contract address.
Recommended gas limits: 300000, actual gas price can be get at  ethgasstation.info

<b>Bonuses:</b>
Lottery: every 7 days we will hold the lottery, the winner takes 1% of all invested incomes. The chances grow up to your invested ETH percent.
Bonus: every 7 days the bonus of amount of 1% of all invested incomes goes to the most significant investor. Remark: if 2 or more investors have equal incomes, the bonus goes to the first one who invested earlier.

953 HoustonScark HoustonScark | E-mail | Web | 15. října 2018 v 14:21 | Reagovat

webcam

<a href=http://www.webcam-cloud.com/security-cameras.html>Video Surveillance</a>

954 Bradleyglums Bradleyglums | E-mail | Web | 15. října 2018 v 21:35 | Reagovat

across 18 nip <a href=http://ii-casino.com>casino online</a> games

955 ThomasMib ThomasMib | E-mail | Web | Úterý v 10:46 | Reagovat

browse around here <a href=https://falco3d.com>3d engine</a>

956 louissz1 louissz1 | E-mail | Web | Středa v 3:54 | Reagovat

Rejuvenated snare programme:
http://jp.pron.sexblog.pw

957 BrandonStept BrandonStept | E-mail | Web | Středa v 12:53 | Reagovat

look at these guys <a href=https://free-game-downloads.net/>free game downloads</a>

958 Linalew Linalew | E-mail | Web | Pátek v 21:07 | Reagovat

Платим за лайки! - Оплата по требованию!

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

Вам достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе.

Ознакомьтесь с правилами и условиями на нашем блоге: > https://optimdoxod.blogspot.com/ <

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.

959 Joshuascoot Joshuascoot | E-mail | Web | Sobota v 4:24 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

960 Linalew Linalew | E-mail | Web | Sobota v 17:55 | Reagovat

Мы платим за лайки! - Оплата ежедневно!

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фото заказчиков, которые готовы платить за качество.

Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги.

Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за 1 поставленный лайк,

достаточно просто зарегистрироваться на нашем сервисе.

Ознакомьтесь с правилами и условиями на нашем блоге: > https://optimdoxod.blogspot.com/ <

Вывод заработанных средств ежедневно в течении нескольких минут.

961 lawrenceqo4 lawrenceqo4 | E-mail | Web | Včera v 1:22 | Reagovat

Sexy pctures  
erotic gifts erotic book erotic pictures erotic statues erotic hd wallpapers    
http://japan.erolove.in/?raegan  
  erotic history erotic strangle p or n sex erotic prose erotic download

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama